Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

09 Stu 2008

TURIZAM: Radikalne mjere za spašavanje sezone 2009.

Izvor: www.jutarnji.hr · Autor: Ranko Borovečki  

TURIZAM: Radikalne mjere za spašavanje sezone 2009.

ZAGREB - Ovih će se da­na osno­va­ti po­se­bno po­vje­ren­stvo ko­je će za cilj ima­ti uskla­đi­va­nje mje­ra ko­je je Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma pri­pre­mi­lo kao po­moć do­ma­ćoj tu­ri­sti­čkoj in­du­stri­ji s kon­kre­tnim pri­je­dlo­zi­ma ko­je će do­sta­vi­ti pri­va­tni se­ktor s či­jim se pred­sta­vni­ci­ma mi­ni­star Da­mir Bajs nedavno su­sreo.

Ia­ko nam za sa­da ni­je že­lio ka­za­ti ko­je je to kon­kre­tne mje­re mi­ni­star­stvo već na­čel­no de­fi­ni­ra­lo, Bajs ih je opi­sao kao “po­tpu­no no­ve mjere koje ministarstvo već dugo nije provodilo” te da će biti dosta radikalne. U većini slučajeva radit će se o preventivnim mjerama koje će za cilj imati smanjivanje negativnih učinaka krize koja će najvjerojatnije zahvatiti i naš turizam.

Ka­da je ri­ječ o fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma ko­ja će bi­ti po­tre­bna za pro­ve­dbu ne­kih od mje­ra, s obzi­rom da su ho­te­li­je­ri pu­tem HUP-a na­čel­no za­tra­ži­li 100 mi­li­ju­na za promociju, Bajs je ka­zao ka­ko će se o nov­cu go­vo­ri­ti tek ka­da ho­te­li­je­ri, agen­ci­je i kam­ping aso­ci­ja­ci­ja ovih da­na pre­dlo­že kon­kre­tne mje­re.

Za po­če­tak mo­ći će se re­a­gi­ra­ti sred­stvi­ma re­zer­vi iz mi­ni­star­stva, a ka­sni­je će se s obzi­rom na kre­ta­nja na tr­žištu ra­zma­tra­ti an­ga­ži­ra­nje mo­gu­ćih do­da­tnih sred­sta­va. Na­i­me, uku­pni pro­ra­čun za pro­mo­ci­ju na ino­ze­mnim tr­žišti­ma sa­da izno­si se­dam­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na, tvr­di Bajs.

Zahtjevi hotelijera

- Kri­zni sto­že­r
- više avi­o­li­ni­ja za RH
- ja­ča­ pro­mocija
- uki­da­nje ili sma­nje­nje ZAMP-a, vo­dnih do­pri­no­sa, na­kna­da za šume, HGK, HTZ...
- sma­nje­nje PDV-a
- sma­nje­nje do­pri­no­sa
- sti­mu­la­ti­vne mje­re zbog ne­po­volj­nog te­čaja
- HA­BOR - za tu­ri­zam uvje­ti kre­di­ti­ra­nja kao na ra­tom za­hva­će­nim po­dru­čji­ma i oto­ci­ma


Komentari članka

Vezani članci

Umjetna inteligencija je pokretač razvoja, ali EU zaostaje za SAD-om i Kinom

03.10.2019.

Podatke treba otvoriti kako bi se olakšao trening umjetnoj inteligenciji, što je mukotrpan rad ukoliko se ne može odraditi automatizmom i nemoguć je za provesti bez dovoljne količine dostupnih podataka. Razvojem umjetne inteligencije zasigurno će doći do

Poruka Vladi s "Dana poduzetnika": 'Ostavite se jeftinog populizma i primite se posla'

11.06.2019.

Inovacije i kreativnost u poslovanju otvaraju mogućnosti za podizanje produktivnosti i rasta kompanija, istaknuto je u ponedjeljak na Danu poduzetnika, tradicionalnom skupu koji organizira Hrvatska udruga poslodavaca (HUP).

Hrvatska je na začelju Europe, potrebne su nam radikalne reforme

07.06.2019.

Uoči krize udio poreza i doprinosa u hrvatskom BDP-u iznosio oko 33 posto, dok je sada skočio na više od 37 posto

Poslodavcima se diže kosa na glavi! Od 1. srpnja morat će imati internog istražitelja u tvrtki

29.05.2019.

Sve tvrtke koje zapošljavaju više od 50 radnika od 1. srpnja morat će krenuti s uspostavljanjem sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti – korupcije ili nesavjesnog poslovanja. Taj dan na snagu stupa novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,

Novo zaduživanje i manje mirovine ili održivi sustav?

30.04.2019.

HUP: Ni jedan poslodavac neće osobe od 67 godina tjerati na težak fizički posao

Tag cloud

 1. 1947 članka imaju tag hrvatska
 2. 1973 članka imaju tag turizam
 3. 1551 članka imaju tag financije
 4. 1250 članka imaju tag izvoz
 5. 846 članka imaju tag zapošljavanje
 6. 982 članka imaju tag svijet
 7. 1011 članka imaju tag poljoprivreda
 8. 973 članka imaju tag trgovina
 9. 838 članka imaju tag investicije
 10. 684 članka imaju tag poduzetništvo
 11. 919 članka imaju tag ict
 12. 967 članka imaju tag EU
 13. 864 članka imaju tag industrija
 14. 770 članka imaju tag menadžment
 15. 573 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 16. 923 članka imaju tag kriza
 17. 588 članka imaju tag maloprodaja
 18. 550 članka imaju tag marketing
 19. 508 članka imaju tag tehnologija
 20. 489 članka imaju tag krediti
 21. 367 članka imaju tag poticaji
 22. 429 članka imaju tag obrazovanje
 23. 348 članka imaju tag eu fondovi
 24. 396 članka imaju tag prehrambena industrija
 25. 262 članka imaju tag potpore
 26. 347 članka imaju tag hotelijerstvo
 27. 439 članka imaju tag banke
 28. 380 članka imaju tag hnb
 29. 351 članka imaju tag gospodarstvo
 30. 423 članka imaju tag dzs
 31. 305 članka imaju tag osijek
 32. 333 članka imaju tag agrokor
 33. 300 članka imaju tag hgk
 34. 379 članka imaju tag vlada
 35. 346 članka imaju tag energetika
 36. 351 članka imaju tag porezi
 37. 269 članka imaju tag poduzetnici
 38. 341 članka imaju tag recesija
 39. 379 članka imaju tag BDP
 40. 267 članka imaju tag investicija