Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

09 Stu 2008

TURIZAM: Radikalne mjere za spašavanje sezone 2009.

Izvor: www.jutarnji.hr · Autor: Ranko Borovečki  

TURIZAM: Radikalne mjere za spašavanje sezone 2009.

ZAGREB - Ovih će se da­na osno­va­ti po­se­bno po­vje­ren­stvo ko­je će za cilj ima­ti uskla­đi­va­nje mje­ra ko­je je Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma pri­pre­mi­lo kao po­moć do­ma­ćoj tu­ri­sti­čkoj in­du­stri­ji s kon­kre­tnim pri­je­dlo­zi­ma ko­je će do­sta­vi­ti pri­va­tni se­ktor s či­jim se pred­sta­vni­ci­ma mi­ni­star Da­mir Bajs nedavno su­sreo.

Ia­ko nam za sa­da ni­je že­lio ka­za­ti ko­je je to kon­kre­tne mje­re mi­ni­star­stvo već na­čel­no de­fi­ni­ra­lo, Bajs ih je opi­sao kao “po­tpu­no no­ve mjere koje ministarstvo već dugo nije provodilo” te da će biti dosta radikalne. U većini slučajeva radit će se o preventivnim mjerama koje će za cilj imati smanjivanje negativnih učinaka krize koja će najvjerojatnije zahvatiti i naš turizam.

Ka­da je ri­ječ o fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma ko­ja će bi­ti po­tre­bna za pro­ve­dbu ne­kih od mje­ra, s obzi­rom da su ho­te­li­je­ri pu­tem HUP-a na­čel­no za­tra­ži­li 100 mi­li­ju­na za promociju, Bajs je ka­zao ka­ko će se o nov­cu go­vo­ri­ti tek ka­da ho­te­li­je­ri, agen­ci­je i kam­ping aso­ci­ja­ci­ja ovih da­na pre­dlo­že kon­kre­tne mje­re.

Za po­če­tak mo­ći će se re­a­gi­ra­ti sred­stvi­ma re­zer­vi iz mi­ni­star­stva, a ka­sni­je će se s obzi­rom na kre­ta­nja na tr­žištu ra­zma­tra­ti an­ga­ži­ra­nje mo­gu­ćih do­da­tnih sred­sta­va. Na­i­me, uku­pni pro­ra­čun za pro­mo­ci­ju na ino­ze­mnim tr­žišti­ma sa­da izno­si se­dam­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na, tvr­di Bajs.

Zahtjevi hotelijera

- Kri­zni sto­že­r
- više avi­o­li­ni­ja za RH
- ja­ča­ pro­mocija
- uki­da­nje ili sma­nje­nje ZAMP-a, vo­dnih do­pri­no­sa, na­kna­da za šume, HGK, HTZ...
- sma­nje­nje PDV-a
- sma­nje­nje do­pri­no­sa
- sti­mu­la­ti­vne mje­re zbog ne­po­volj­nog te­čaja
- HA­BOR - za tu­ri­zam uvje­ti kre­di­ti­ra­nja kao na ra­tom za­hva­će­nim po­dru­čji­ma i oto­ci­ma


Komentari članka

Vezani članci

Turistička sezona još uvijek se može dijelom spasiti

20.05.2020.

Poruke epidemiologa, poput onih nedavnih o brojenju ljudi u moru ili udaljenosti na plaži, ne pridonose atraktivnosti ljetovanja pa bi bilo dobro da budu preciznije, kao i u slučaju ugostiteljskih objekata, kojima su uvjeti rada znatno promijenjeni u krat

Trgovci ujedinjeni protiv Vlade: Neradna nedjelja nije dobra protuepidemijska mjera

17.05.2020.

Trgovci okupljeni u HUP-ovoj Udruzi trgovine smatraju kako odluka o neradnoj nedjelji nije adekvatna protuepidemijska mjera.

Poslodavci žele jasan odgovor vlade nastavlja li s gospodarskim mjerama

12.05.2020.

Iz HUP-a navode i da, kada je riječ o ukidanju parafiskalnih nameta, "vide da nema snažnijeg i odlučnijeg rezanja troškovne strane proračuna, nego samo rebalans".

Poslodavci traže da Vlada nastavi s potporama

08.05.2020.

Minus u državnoj blagajni veći od 23 milijarde kuna u Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju razumljivim, ako se uzmu u obzir Vladine potpore gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta, smanjenje prihoda od poreza i doprinosa te povećani rashodi za zdravstvo.

HUP traži hitno ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta i analizu njihove opravdanosti

21.04.2020.

Taj je zahtjev unatrag zadnjih 20-ak godina postavljen pred niz hrvatskih vlada, ali nekoliko dosadašnjih najava i inicijativa za njihovu analizu i smanjivanje nije dalo vidljivih rezultata.

Tag cloud

 1. 2004 članka imaju tag hrvatska
 2. 2048 članka imaju tag turizam
 3. 1569 članka imaju tag financije
 4. 1286 članka imaju tag izvoz
 5. 1065 članka imaju tag svijet
 6. 867 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1010 članka imaju tag trgovina
 8. 1040 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 948 članka imaju tag ict
 11. 702 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 12. 692 članka imaju tag poduzetništvo
 13. 991 članka imaju tag EU
 14. 889 članka imaju tag industrija
 15. 784 članka imaju tag menadžment
 16. 932 članka imaju tag kriza
 17. 608 članka imaju tag maloprodaja
 18. 567 članka imaju tag marketing
 19. 393 članka imaju tag poticaji
 20. 503 članka imaju tag krediti
 21. 520 članka imaju tag tehnologija
 22. 439 članka imaju tag obrazovanje
 23. 281 članka imaju tag potpore
 24. 363 članka imaju tag hotelijerstvo
 25. 404 članka imaju tag prehrambena industrija
 26. 353 članka imaju tag eu fondovi
 27. 360 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 377 članka imaju tag porezi
 29. 439 članka imaju tag banke
 30. 314 članka imaju tag osijek
 31. 384 članka imaju tag hnb
 32. 427 članka imaju tag dzs
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 385 članka imaju tag vlada
 35. 301 članka imaju tag opg
 36. 302 članka imaju tag hgk
 37. 346 članka imaju tag energetika
 38. 394 članka imaju tag BDP
 39. 269 članka imaju tag poduzetnici
 40. 348 članka imaju tag recesija